TAG

"hợp tác"

Hoa Kỳ và thành phố Đà Nẵng ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phát triển

Hoa Kỳ và thành phố Đà Nẵng ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phát triển

USAID và thành phố Đà Nẵng dự kiến mở rộng hợp tác phát triển nhằm thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, năng lượng sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế và phát triển nguồn nhân lực.

Khởi động dự án báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2023

Khởi động dự án báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2023

Trong những năm vừa qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam có hướng phát triển tích cực, sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái ngày càng tăng trưởng tốt cả về chất lượng và số lượng.

Hoa Kỳ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp trong lĩnh vực biến đổi khí hậu Quảng bá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia